www.whatisindia.com

What Is India News Service
Monday, December 02, 2013


The Indian Analyst


 

South Indian Inscriptions


 

INDEX

By V. Venkayya, M.A.

A
abhaya-mudrâ, 177, 181
Abhidhânachintâmaṇi, quoted, 34n, 215n
Abhimanyu, Râshṭrakûṭa k., 164, 165
Abhinava-Pâṇḍyadêva-Oḍeya, ch., 128
Abhinava-Siddharâja, sur. of Jayantasiṁha, 99
Âbhîra, dy., 89
Abu, vi., 207
Âbû, mo., 200, 201, 202, 207
Âbuya, s.a. Abu, 206, 207
Achalêśvara, te., 206
Âchârya-purusha, 300
Achcharapâkkam, vi., 280
Achyutarâya, Vijayanagara k., 124
âḍam, measure, 129n
Addaṅki, vi., 10, 11
âḍhaka, measure, 129n
adhika-tithi, 56n
adhishṭhâna, s.a. sthâna, 161n
Adhvaryu, a student of the Yajurvêda, 230
Âdikêśava, te., 151
aḍipina-mûliti, 124, 137
Âditya I., Chôḷa k., 292
Âdivarâha-Perumâḷ, te., 277
Âgâmisvâmin, m., 230
âgara, a house, 124, 135n
Agastikâgrahâra, vi., 189, 194, 195
Agastya, ṛishi, 9
Agastyêśvara, te., 12, 267, 275
Agattiyânpaḷḷi, vi., 267
Aghôrêśvara, te., 152, 153
Agiyataṇaka, m., 91
Agnisvâmin, m., 189
Agnivarman, m., 89
Agra, vi., 174
agrahâra, 9, 10, 11, 288, 305, 306, 315, 316, 320  âgrahâyaṇî, the full-moon tithi of Mârgaśira, 153
âhâla (âdhâra), 170
âhâra, a district, 67, 84
ahargaṇa, 261
Ahlaṇâdêvi, f., 203, 217
Ahmadâbâd, vi., 206n
Ahôbalam, vi., 12
Aihoḷe, vi., 25n, 33n
Aja, mythical k., 213
Ajakâlakiya, field, 72
Ajaṇṭâ, vi., 27
Ajilar or Ajilaru, family of Jaina chiefs, 129
Ajitasêna, Jaina teacher, 17
Ajjaṇandi, do., 318
Ajmer, vi., 81
âjñapti, 145, 146, 238
âjñâsaṁchârin, s.a. śâsanasaṁchârin, 163n
âjya, 34
Âkarâvantî, co., 41, 47, 61, 62
Âkhî, vi., 206
akshapaṭalika, 70, 157n
âkshaśâlika, 70
Akshayaliṅgêvara, te., 267, 269
akshaya-tṛitîyâ, 5, 155
Akshêśvara, te., 280
Âlampûṇḍi, vi., 299, 300
Âlaṅguḍi, vi., 3
Alâs, vi., 184
Alhaṇadêvî, Kalachuri queen, 202n
âḷîyasantâna, law of inheritance, 127
Allâhâbâd, vi., 151, 169
Allaṇabajakaḷa, field, 138
Âlalva, m., 140
Allur, vi., 278
Allûraka, s.a. Alurâ, 231
alphabets :─ box-headed, 25
Brâhmî, 96, 166, 172, 174m


__________________________________

[1] The figures refer to pages ; ‘ n ’ after a figure, to footnotes ; and ‘ add.’ to the Additions and Correction on pp. vi and vii. The following other abbreviations are used :─ ch. = chief ; co. = country ; di. = district or division ; do. = ditto ; dy. = dynasty ; E. =Eastern ; f. =female ; k. =king ; m. =male ; mo. = mountain ; ri. = river ; s.a. =same as ; sur. = surname ; te. = temple ; vi. = village or town ; W. = Western.

Home Page


Archives | Links | Search
About Us | Feedback | Guestbook

© 2006 Copyright What Is India Publishers (P) Ltd. All Rights Reserved.