The Indian Analyst
 

South Indian Inscriptions

 

 

Contents

Index

Introduction

Contents

List of Plates

Additions and Corrections

Images

Contents

Bhandarkar

T. Bloch

J. F. Fleet

Gopinatha Rao

T. A. Gopinatha Rao and G. Venkoba Rao

Hira Lal

E. Hultzsch

F. Kielhorn

H. Krishna Sastri

H. Luders

Narayanasvami Ayyar

R. Pischel

J. Ramayya

E. Senart

V. Venkayya

G. Venkoba Rao

J. PH. Vogel

Index

Other South-Indian Inscriptions 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Vol. 4 - 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Volume 14

Volume 15

Volume 16

Volume 17

Volume 18

Volume 19

Volume 20

Volume 22
Part 1

Volume 22
Part 2

Volume 23

Volume 24

Volume 26

Volume 27

Tiruvarur

Darasuram

Konerirajapuram

Tanjavur

Annual Reports 1935-1944

Annual Reports 1945- 1947

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 2, Part 2

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 7, Part 3

Kalachuri-Chedi Era Part 1

Kalachuri-Chedi Era Part 2

Epigraphica Indica

Epigraphia Indica Volume 3

Epigraphia
Indica Volume 4

Epigraphia Indica Volume 6

Epigraphia Indica Volume 7

Epigraphia Indica Volume 8

Epigraphia Indica Volume 27

Epigraphia Indica Volume 29

Epigraphia Indica Volume 30

Epigraphia Indica Volume 31

Epigraphia Indica Volume 32

Paramaras Volume 7, Part 2

Śilāhāras Volume 6, Part 2

Vākāṭakas Volume 5

Early Gupta Inscriptions

Archaeological Links

Archaeological-Survey of India

Pudukkottai

EPIGRAPHIA INDICA

No. 2.─ TIRUVADI INSCRIPTION OF RAVIVARMAN ;

A.D. 1313

BY PROFESSOR E. HULTZSCH, PH.D.; HALLE (SAALE).

This inscription (No. 34 of 1903) is engraved on the south wall of the Vîraṭṭânêśvara shrine at Tiruvadi near Panruṭṭi in the Cuddalore tâluka of the South Arcot district. It consists of a passage in the Sanskṛit language and the Grantha alphabet, and of a sentence in the Tamil language and alphabet.

The Sanskṛit portion (ll. 1-3) is identical with the first four lines of the Raṅganâtha inscription of Ravivarman, which has been published and translated by Professor Kielhorn,[1] as far as the word Kulaśêkharadêva. The Tamil portion (l. 3 f.) records that Ravivarman alias Kulaśêkharadêva bathed and repaired the central shrine of the Tiruvîraṭṭânam temple at Tiruvadigai[2] in the fourth year of his reign, the Kaliyuga year 4414 and the Śa[ka year 12]35, on the day of Rôhiṇî, Saturday, the eleventh tithi of the first fortnight of Makara.

Professor Kielhorn kindly informs me that this date corresponds to Saturday, the 29th December A.D. 1313, when the 11th tithi of the bright half ended 6 h. 14 m., and the nakshatra was Rôhiṇî for a about 21 hours, after mean sunrise.

In verse 4 of the Aruḷâḷa-Perumâḷ inscription of the same king we are told that he stayed at Kâñchî in his fourth year.[3] The subjoined inscription is dated in the same year, and adds the information that this year corresponded to A.D. 1313.

TEXT.[4]

1 Svasti śrî-Jayasi[ṁ]ha ity=abhihitas=Sômânvay-ôttaṁsakö râj=âsîd=iha Kêraḷêshu vishayê nâthô Yadu-kshmâbhṛitâm || jâtô=smâd=Raviva[r]mma-bhûpatir= Um[â]dêvyâṁ kumâraś=śivâd=dêhavyâpya-Śakâbda-bhâji samayê dêh=îva vîrô ra[sa]ḥ (symbol) [1*] Kshayan=nîtvâ sô=yaṁ kali-bala[m=iv=âr]âti-nivaha[ñ]= ja[ya*]śrîvat kṛitvâ nija-sahacharîm Pâṇḍya-tanayâm || trayastriṁśad-va[r]shô yaśa i[va] yayau Kêraḷa-padam(daṁ) raraksha svaṁ râshṭra[n=na]garam=iva Kôḷambam=adh[i]paḥ (symbol) [2*] [Ji]tvâ Saṁgrâmadhîrô nṛipatir=adhira[ṇa]m(ṇaṁ) vidvisham(shaṁ) Vîra-Pâṇḍyam(ṇḍyaṁ) kṛitv=âsau Pâṇḍya-Chôḷân=naya iva tanum[â]n Kêraḷêbhyô=py=adhî[n]ân || shaṭcha-
2 tvâriṁśad-abdas=taṭa-bhuvi mukuṭan=dhârayan=Vêgavatyâḷ krîḍâṁ siṁhâsana-sthaś= chiram=akṛita mahî-kîrtti-vâṇî-ramâbhiḥ (symbol) [3*] Â Mêrôr=â Malayâd=â pûrvvâd=â cha paśchimâd=acha[l]ât || Yadukula-śêkhara êsha kshôṇîṁ Kulaśêkharas=svayam bubhujê || (symbol) [4*] (symbol) Svasti śrî [||*] Chandrak[ula- maṁgala]pradîpa || Yâdava-Nârâyaṇa || Kêraḷadêśa-[puṇyapariṇâma || Nâmântara- Karṇṇa || Kûpaka-[s]ârvvabhauma || Kulaśikhari-pratishṭhâpita-Garuḍaddhavaja || Kôḷamba-puravar-âdhîśvara [||] Śrî-Patma(dma)nâbha-padakamala-paramârâdhaka [||] Praṇatarâja-pratishṭhâchâryya || Vimatarâja-bandîkâra || Dharmmataru- mûlaka[nda] || Satgu(dgu)ṇ-âlaṁkâra || [Cha]tushshashṭi-
__________________________________________________________

[1] Above, Vol. IV. p. 149.
[2] For this ancient name of Tiruvadi see above, Vol. VII. p. 162.
[3] Above, Vol. IV. p. 147.
[4]From an inked estampage prepared by Mr. G. Venkoba Rao.

Home Page